Podstawowe zadania księgowości

W niniejszym artykule zajmiemy się tematem księgowości, a dokładnie rzecz biorąc podstawowymi zadaniami księgowości. Jak wiadomo księgowość jest jednym z trzech podstawowych działów rachunkowości. Poza księgowością wyróżniamy także sprawozdawczość oraz kalkulację. O tych rzeczach jednak będzie mowa innym razem. Wróćmy do głównego tematu tego tekstu, a mianowicie do księgowości. Jakie zatem są podstawowe zadania księgowości? Otóż księgowość jest systemem ewidencji. Zatem podstawowym zadaniem księgowości jest dokumentowanie i prowadzenie takowej ewidencji. Chodzi tu głównie o ewidencję w ujęciu finansowym oraz majątkowym. Innymi słowy księgowość dokumentuje wszystkie działania finansowe danego podmiotu. Jako że głównym miernikiem używanym w rachunkowości, a zatem i księgowości jest pieniądz również te wszystkie ewidencje sprowadzają się do zapisów wyrażonych w kwotach i sumach pieniędzy. Jest to, bowiem przecież ewidencja majątkowa i finansowa. Trudno sobie wyobrazić by takowa ewidencja była prowadzona przy użyciu innego głównego wskaźnika czy też dokładnie rzecz biorąc miernika. Tak czy inaczej księgowość jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o prowadzenie wszelakiego biznesu czy też wszelakiej działalności gospodarczej. Nic, więc dziwnego, że w wielu firmach mamy do czynienia ze specjalnymi działami księgowymi odpowiedzialnymi właśnie za takowe prace i prowadzenie księgowości firmy.

Zakres prowadzenia rachunkowości

Jak sam tytuł wskazuje w niniejszym artykule zajmiemy się tematem zakresu prowadzenia rachunkowości. Innymi słowy mówić powiemy, co takowa rachunkowość tak na prawdę obejmuje. Otóż z najprostszej definicji rachunkowości wynika, iż jest to system ewidencji, który za miernik wszystkich działań przyjmuje pieniądze. W takim wypadku wszystko, co opisuje rachunkowość będzie wyrażona przy pomocy pieniędzy. Nic, zatem dziwnego, iż rachunkowość powszechnie kojarzy się z działalnością gospodarczą. W takim wypadku mamy do czynienia z ewidencją stosowaną we wszelakich podmiotach gospodarczych czy też prowadzących działalność gospodarczą w różnym znaczeniu tego słowa. Począwszy od osób prowadzących jednoosobową działalność aż po wielkie koncerny. Wszędzie tam potrzebna jest rachunkowość. Opisuje ona wszystko to, co związane jest z działalnością firmy. Wszystkie kwestie, jakie da się wyrazić za pomocą pieniądza, a zatem wszystkie wpływy jak i wydatki. Wszystkie transakcje związane z działalnością firmy oraz jej poszczególnych elementów. Służy do opisu, pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji, a także weryfikacji czy dany podmiot funkcjonuje prawidłowo czy też potrzebne są jakiekolwiek zmiany. Może też służyć do sporządzania raportów opisujących wszystko, co dzieje się w firmie czy też przedsiębiorstwie, jeżeli chodzi o właśnie kwestie finansowe. Warto, więc dowiedzieć się o rachunkowości nieco więcej.

Najważniejsze działy rachunkowości

W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje sam tytuł będzie mowa o najważniejszych działach rachunkowości. Wymienimy, zatem takowe najważniejsze działy rachunkowości, a następnie pokrótce je omówimy. Zacznijmy jednak od wymienienie takowych działów. Otóż na rachunkowość w pojęciu ogólnym składają się trzy podstawowe działy. Mamy tu na myśli księgowość, sprawozdawczość oraz kalkulację. Skoro wiemy już, co będzie przedmiotem takowego opisu możemy do niego przejść. Zacznijmy od księgowości. Otóż księgowość jest systemem ewidencjonowania wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym. Jest to ewidencja finansowa oraz majątkowa. Głównym miernikiem, jaki używany jest w księgowości, a także ogólnie rzecz biorąc w całej rachunkowości jest pieniądz. W takim wypadku księgowość opiera się na dokumentacji przedstawiającej wszystko za pomocą takowego miernika, a zatem za pomocą pieniądza. Kolejnym działem jest kalkulacja. W takim wypadku mamy do czynienia z opisem i wyliczeniami dotyczącymi tego, jakie koszty związane są lub też będą z dana produkcją i tym podobnymi. Dzięki temu możemy określić czy dana produkcja będzie opłacalna czy też nie. Na koniec musimy wspomnieć o sprawozdawczości. Jak nie trudno się domyślić podstawowym zadaniem sprawozdawczości jest przygotowywanie sprawozdań z działalności firmy w ujęciu finansowym oraz majątkowym. Takowe sprawozdania przygotowywane są na przykład na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Główne typy rachunkowości

Rachunkowość możemy podzielić cztery główne typy. Mowa tu będzie, zatem o rachunkowości bankowej, rachunkowości podatkowej, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej. Skoro wiemy już, jakie mamy podstawowe typy rachunkowości możemy przejść do krótkiej charakterystyki poszczególnych odmian rachunkowości, jakie wymieniliśmy powyżej. Po pierwsze wymieniliśmy rachunkowość bankową. Ten typ rachunkowości jest jak najbardziej przystosowany i dedykowany bankom i bankowości. Jest on stosowany właśnie w kontekście podmiotów bankowych. Drugim przypadkiem, jaki możemy tutaj spotkać jest rachunkowość podatkowa. Tu również mamy do czynienia z specjalizacją tego działu rachunkowości. Jak sama nazwa wskazuje jest to rachunkowość zajmująca się sprawami podatkowymi. W zakres jej kompetencji wchodzi prowadzenie ewidencji, bilansów czy dokumentacji, jaka będzie potrzebna do późniejszego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Idąc dalej mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą. Ten typ rachunkowości określany jest również mianem rachunkowości menedżerskiej. W takim wypadku mamy do czynienia z ewidencją finansową oraz majątkową prowadzoną w celach kierowania danym podmiotem i podejmowania decyzji. Na koniec została nam do omówienia rachunkowość finansowa. Jest to rachunkowość sprowadzająca się ewidencjonowania wszystkiego, co dzieje się w kontekście finansowym czy też majątkowym w danym przedsiębiorstwie czy też danej firmie.

Podstawowe zadania rachunkowości

Rachunkowość jest bardzo ważnym elementem w prowadzeniu wszelakiej działalności gospodarczej. Mowa tu zarówno o małych firmach takich jak na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza oraz o wielkich koncernach zatrudniających tysiące pracowników. Wszędzie tam rachunkowość, czyli księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość odgrywają niezwykle ważną rolę. W niniejszym artykule stawiamy sobie za cel odpowiedzieć na pytanie, jakie są podstawowe zadania rachunkowości. Można to zrobić wymieniając podstawowe trzy działy rachunkowości. Co prawda zostało to już zrobione, ale z racji tego jak jest to ważne zagadnienie warto takowy podział przypomnieć. Otóż wyróżniamy trzy podstawowe działy rachunkowości. Mowa to księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. W takim wypadku zacznijmy wymieniać zadania po kolei. Księgowość ma za zadanie prowadzenie ewidencji i dokumentowanie wszystkiego tego, co w danym podmiocie się dzieje, a co da się wyrazić za pomocą podstawowego miernika używanego w księgowości, czyli pieniądza. Kalkulacja ma za zadanie przewidywanie i określanie, a następnie przedstawianie wszystkich kosztów związanych z produkcją czy to danego produktu czy też całej partii lub też ogólnie produkcji. Na koniec została nam do omówienia sprawozdawczość. Jej zadaniem jest przygotowywanie sprawozdań z działalności danego podmiotu, a także z jego sytuacji finansowej jak i majątkowej. Mogą to być sprawozdania na potrzeby własne lub zewnętrzne.

Zlecenie prowadzenia rachunkowości

Rachunkowość jest ważną dziedziną, o której należy pamiętać w kontekście każdego typu działalności gospodarczej. Czy jest to mała nawet jednoosobowa działalność gospodarcza czy też mamy do czynienia z wielką firmą, spółką czy konsorcjum. Tak czy inaczej rachunkowość to podstawa. Zarówno w ujęciu księgowości jak i sprawozdawczości czy kalkulacji. Wszystkie te działy rachunkowości mają wpływ na poprawne funkcjonowanie firmy czy przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze opłaca się prowadzić takową rachunkowość samodzielnie czy też zatrudniać dodatkowego pracownika, który byłby odpowiedzialny za prowadzenie spraw rachunkowych. Właśnie z racji planowanych oszczędności wiele firm decyduje się na zlecenie takowego prowadzenia rachunkowości firmom zewnętrznym. Na rynku mamy do czynienia z ogromną ilością podobnych firm i podmiotów. Mowa tu o biurach rachunkowych wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw rachunkowych jak i o firmach oferujących szerszy bardziej kompleksowy zakres usług skierowanych do innych podmiotów gospodarczych. W takim wypadku mamy do czynienia z oszczędnością pieniędzy oraz czasu, jeżeli mielibyśmy dosłownie samodzielnie prowadzić takową rachunkowość. Możemy też odsunąć od siebie odpowiedzialność za niektóre błędy. Firmy zajmujące się prowadzeniem rachunkowości zazwyczaj ubezpieczają swoje usługi na wypadek ewentualnych pomyłek ze szkodą dla klienta. Jest to bardzo ważna cecha takich ofert.

Samodzielne prowadzenie rachunkowości

Jeżeli prowadzimy firmę czy to małą jednoosobową czy też nieco większą zawsze będziemy mieli do czynienia z szeregiem różnych zagadnień i potrzebą, a dokładnie rzecz biorąc z obowiązkiem podejmowania określonych decyzji. W takim wypadku możemy mieć na przykład do czynienia z obowiązkiem podejmowania decyzji czy prowadzimy rachunkowość samodzielnie czy też takowe prowadzenie rachunkowości zlecimy zewnętrznym firmom. Jak widzimy w tytule będzie tu mowa o prowadzeniu takowej rachunkowości na własną rękę. Samodzielne prowadzenie rachunkowości jak wszystko ma swoje zalety jak i wady. W takim wypadku wspomnijmy o zaletach na początek. Może to być oszczędność w przypadku, gdy prowadzimy takowa rachunkowość dosłownie samodzielnie. Pomóc mogą nam w tym specjalne programy komputerowe pozwalające na prowadzenie księgowości czy rozliczenia podatkowe. Zawsze też mamy kontrolę nad własnymi działaniami, a zatem nikt z zewnątrz nas nie oszuka. Jeżeli popełnimy błąd jednak to cała odpowiedzialność spocznie na nas samych. Jest to jedna z wad prowadzenia księgowości na własną rękę. Inną wadą może być strata czasu. Jeżeli zatrudniamy do tego osobę na specjalnym stanowisku odpowiedzialną za księgowość czy ogólnie rachunkowość wiąże się to również z dodatkowymi kosztami. Jak zatem widać wszystko zależy od tego jak wygląda dana działalność gospodarcza oraz od tego, czego tak na prawdę potrzebujemy przy jej prowadzeniu.

Podstawy rachunkowości zarządczej

Jednym z typów rachunkowości jest tak zwana rachunkowość zarządcza. Takową rachunkowość zarządczą nazywamy również bardzo często rachunkowością menedżerską. Warto wspomnieć, iż poza rachunkowością zarządczą mamy do czynienia z rachunkowością bankową, rachunkowością podatkową oraz rachunkowością finansową. Skoro wiemy już jak wygląda podział rachunkowości na poszczególne odmiany możemy przejść do sedna sprawy, czyli do krótkiego omówienia rachunkowości zarządczej. Jakie są cele i zadania takowej rachunkowości? Otóż rachunkowość zarządcza jest prowadzona w dużej mierze na potrzeby własne kierownictwa czy też zarządu danej firmy czy też na przykład określonego przedsiębiorstwa. Dane gromadzone prze tego typu rachunkowość są danymi niezbędnymi do podejmowania decyzji różnego typu. Mowa tu o decyzjach strategicznych, inwestycyjnych, dotyczących bieżących spraw firmy czy też aspektów budżetowych. Jak zatem widać może chodzić o decyzje związane z tym, co dzieje się w firmie w danym momencie jak i mogą to być decyzje związane z planowaniem przyszłości firmy. Rachunkowość ma, więc ogromne znaczenie dla planowania tego, co będzie działo się z firmą jak i podejmowania decyzji bieżących. Jest jednym z elementów pozwalającym na pełną kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym. Jak zatem widać jest to bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej i może mieć ogromny wpływ na jej sukces lub też upadek.

Podstawy rachunkowości podatkowej

Każdy z nas bez względu na to czy pracuje na przysłowiowym etacie, na umowę zlecenie czy też na podstawie innego rodzaju umowy czy też kontraktu lub czy prowadzi własną działalność gospodarczą musi płacić podatki. W takim wypadku warto zwrócić uwagę na pewną odmianę rachunkowości, a mianowicie na tak zwaną rachunkowość podatkową. W dużej mierze odnosi się to do firm, przedsiębiorstw czy wszelakich innych form prowadzenia działalności gospodarczej, ale z drugiej strony dotyka nas wszystkich. Czym zatem jest takowa rachunkowość podatkowa? Otóż jak nietrudno się domyślić jest to rachunkowość oparta na ewidencji, tworzeniu rozliczeń i bilansów umożliwiających poprawne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w kwestii prowadzonych podatków. W przypadku firm rachunkowość podatkowa ma za zadanie takie przedstawienie i rozliczenie wszystkich dochodów, rozchodów czy ogólnie transakcji by przysłowiowy fiskus nie miał nic do zarzucenia. Chodzi to o zapłacenie odpowiednich podatków w odpowiedniej wysokości. Podobnie, choć na mniejszą skalę wygląda to w przypadku osób prywatnych. Możemy mieć do czynienia z pomyłkami w takowych rozliczeniach. W takim wypadku powstaje pytanie, które zazwyczaj stawia skarbówka czy była to rzeczywiście pomyłka czy też mieliśmy do czynienia z próbą zatajenia dochodów w celu płacenie niższych podatków. Tak czy inaczej wszystko podlegać może kontroli skarbowej. Warto mieć to na uwadze.

Cechy rachunkowości bankowej

Jedną z odmian rachunkowości, jako ogólnego pojęcia jest rachunkowość bankowa. Warto w tym przypadku przytoczyć inne typy rachunkowości. I tak mamy do czynienia z rachunkowością zarządcza, rachunkowością podatkową oraz rachunkowością finansową. W tym artykule pomówimy nieco o czwartej odmianie rachunkowości, a zatem o już wspominanej rachunkowości bankowej. Czym zajmuje się rachunkowość bankowa? Otóż jak sama nazwa wskazuje jest to specjalna odmiana rachunkowości dedykowane właśnie działalności bankowej. Zajmuje się ona dokumentowaniem wszystkich działań bankowych mających podstawę w transakcjach finansowych. Mowa tu, zatem o systemie ewidencji finansowej dokumentującym wszystko, co wiąże się z działalnością finansową banku oraz jego statusem majątkowym. Ogólnie rzecz biorąc rachunkowość ma tego typu zadania. Jednak w ujęciu ogólnym rachunkowość może odnosić się do różnych typów firm, przedsiębiorstw czy też tym podobnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku tak poważnych i ważnych, a z drugiej strony tak specyficznych instytucji jak banki mamy do czynienia ze specjalną odmianą rachunkowości dopasowaną właśnie do charakterystycznych cech banków i bankowości. W przypadku banków mowa jest o wielu specyficznych zagadnieniach finansowych oraz organizacyjnych. Z racji swojego specyficznego działania nie ma się, zatem co dziwić, iż mamy do czynienia ze specjalną odmianą rachunkowości dostosowaną właśnie do potrzeb banków.

error: Content is protected !!